Преводи на Фихте

  • Фихте (2011) Наукоучение : 1794/1795. Йохан Готлиб Фихте ; [предг., прев., обяснителни бел., показалец на лицата Генчо Дончев]. София: Изток-Запад. 336 с.